Politika privatnosti

1.) O Pravilniku o privatnosti

Događaj organiziraju dvije tvrtke (u daljnjem tekstu „Organizatori“):

 • INTERA d.o.o., Vičava 1, 2250 Ptuj, Porezni broj SI: 76195139, Matični broj: 1482084000
 • Seyfor Hrvatska d.o.o., Puževa 13, 10020 Zagreb, OIB: 42584526821, MBS: 080801111
 • (u daljnjem tekstu „događaj“) način prijave na iste, uvjete korištenja te postupak eventualnog otkazivanja pojedinačnog događaja. Organizatori događaja su tvrtke Intera d.o.o. i Seyfor Hrvatska d.o.o. (u daljnjem tekstu „Organizatori“).

Svrha Politike privatnosti organizatora (u daljnjem tekstu „Pravila privatnosti“), je upoznati korisnike usluga Organizatora i druge osobe (u daljnjem tekstu „pojedinci“) sa svrhom i obradom osnovnih podataka od strane organizacija Organizatora te pravima pojedinaca na tom području.

Organizator vodi posebnu brigu o sigurnosti Vaših osobnih podatka. Svi dostavljeni osobni podaci tretiraju se povjerljivo i koriste samo za svrhu za koju su dani. Vašim osobnim podacima upravljamo s najvećom pažnjom, vodeći računa o važećim zakonima i najvišim standardima postupanja istima. O sigurnosti Vaših osobnih podataka brinemo između ostalog odgovarajućim organizacijskim mjerama, radnim postupcima i naprednim tehnološkim rješenjima, kao i vanjskim stručnjacima s ciljem što učinkovitije zaštite Vaših osobnih podataka. Pritom koristimo odgovarajuću razinu zaštite i razumne fizičke, elektroničke i administrativne mjere kako bismo zaštitili prikupljene podatke od slučajnog ili nezakonitog gubitka, izmjene ili neovlaštenog otkrivanja osobnih podataka ili od neovlaštenog pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađeni.

Ujedno, ova Politika privatnosti dodatno objašnjava privolu koju ste dali za obradu Vaših osobnih podataka.

Politika privatnosti je u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka i slobodnom protoku takvih podataka te o ukidanju Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu „Opća uredba o zaštiti podataka“) obuhvaćene su sljedeće informacije:

 • Kontakt informacije tvrtke,
 • Svrhe, osnove i vrste obrade različitih podataka osobnih podataka pojedinaca,
 • Vrijeme pohrane pojedinih vrsta osobnih podataka,
 • Prava pojedinaca u bezi obrade osobnih podataka,
 • Pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka,
 • Valjanost Politike privatnosti.


2.) Osobni podatci koje prikuplja tvrtka

Ako ste samo posjetitelj web stranice, podatke o Vam prikupljamo samo korištenjem kolačića. Ako ste korisnik usluga ili kupac usluga koje pruža tvrtka, prikupljamo i druge osobne podatke o Vama koji su nam potrebni za izvršenje usluga koje ste naručili ili koje koristite. Osobni podaci su:

 • Ime i prezime,
 • Kontakt e-mail adresa,
 • Kontakt broj telefona,
 • IP adresa,
 • Podatke za izradu ponude na temelju Vašeg zahtjeva (Vaša adresa, porezni broj).

3.) Nadzornik osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podatka koji se obrađuju u skladu s ovom Politikom privatnosti je:

 • INTERA d.o.o., Vičava 1, 2250 Ptuj, Porezni broj SI: 76195139, Matični broj: 1482084000
 • Seyfor Hrvatska d.o.o., Puževa 13, 10020 Zagreb, OIB: 42584526821, MBS: 080801111
 • (u daljnjem tekstu „događaj“) način prijave na iste, uvjete korištenja te postupak eventualnog otkazivanja pojedinačnog događaja. Organizatori događaja su tvrtke Intera d.o.o. i Seyfor Hrvatska d.o.o.

 

4.) Kategorije pojedinaca čiji se osobni podatci obrađuju

Navedena Pravila privatnosti namijenjena su svima koji su naručili i/ili koriste naše usluge ili poslali upit, kao i onima koji posjećuju našu web stranicu.


5.) Svrhe obrade i temelji za obradu podataka

5.1. Obrada na temelju ugovora

U sklopu ostvarivanja ugovornih prava i ispunjavanja ugovornih obveza, organizator obrađuje Vaše osobne podatke u sljedeće svrhe: identifikacija pojedinca, priprema ponude, sklapanje ugovora, pružanje naručenih usluga, informiranje o eventualnim izmjenama, dodatne detalje, i upute za korištenje usluga, za rješavanje eventualnih tehničkih problema, prigovora ili reklamacija, obračun usluga i za druge potrebe potrebne za realizaciju ili sklapanje ugovornog odnosa između tvrtke i fizičke osobe.

Prilikom fakturiranja usluga, temeljem poreznih propisa, pribavljamo i obrađujemo Vašu adresu za ispravno izdavanje računa.

5.2. Obrada na temelju zakona

Na temelju legitimnog interesa, Vaše osobne podatke koristimo za otkrivanje i sprečavanje prijevarne uporabe i zlouporabe usluge, nadalje u okviru osiguranja stabilnog i sigurnog rada našeg sustava i usluga, ako i za potrebe provedbe informacija sigurnosne mjere, ispunjavanje zahtjeva vezanih uz kvalitetu usluga i otkrivanje tehničkih kvarova sustava i usluga.

Temeljem legitimnog interesa Vaše osobne podatke koristimo i potrebe eventualnih ovrha, sudske i izvansudske naplate.

Sukladno Općoj uredbi, u slučaju sumnje zlouporabu, Organizator može obrađivati podatke o pojedincima u primjerenom i razmjernom i razmjernom opsegu u svrhu identifikacije i sprečavanje mogućih prijevara ili zlouporaba, te da se ti podaci mogu po potrebi proslijediti i drugim pružateljima takvih usluga, poslovnim partnerima, policiji, državnom odvjetništvu ili drugim nadležnim tijelima. U svrhu sprečavanja budućih zlouporaba ili prijevara, podaci o povijesti utvrđenih zlouporaba ili prijevara u vezi s pojedincem, koji uključuje podatke o pretplatničkom odnosu i npr. IP adrese mogu se čuvati pet godina nakon raskida poslovnog odnosa.

5.3. Obrada na temelju privole za obradu osobnih podataka

Obrada podataka može se temeljiti i na Vašoj privoli koju ste dali Organizatorima. 

Suglasnost se možemo primjerice odnositi na obavijesti o ponudama, pogodnostima i poboljšanjima usluga koje pružaju organizatori. Svrha takve obavijesti je što više približiti usluge Vašim potrebama i željama i time povećati njihovu uporabnu vrijednost za Vas. Obavijest se provodi putem kanala koje ste odabrali u privoli. Obavijest možete otkazati u bilo kojem trenutku, odnosno na način definiran u Politici privatnosti. 

Svoju privolu možete povući ili promijeniti u bilo kojem trenutku na isti način na koji ste je dali ili na drugi način definiran u Pravilima privatnosti, pri čemu Organizatori zadržavaju pravo identificiranja kupca. Promjena privole može se dogovoriti i putem e-pošte na adresu info@digitalnium.hr.

Povlačenje ili promjena privole odnosi se samo na podatke koji se obrađuju na temelju Vaše privole. Vaša zadnja suglasnost koju smo primili je važeća. Mogućnost opoziva privole ne predstavlja pravo na odustanak u poslovnom donosu pojedinca s tvrtkom.

Podaci za koje ste dali privolu obrađuje se do dvije godine nakon prestanka poslovnog odnosa s organizatorima, u slučaju da nije došlo do otkazivanja. 


6.) Ograničenja prosljeđivanja osobnih podataka

Ako će biti potrebno, ovlastit ćemo druge tvrtke i pojedince za obavljanje određenih radnji, koje će doprinijeti našim uslugama. U tom slučaju tvrtka može proslijediti osobne podatke pomno odabranim vanjskim izvršiteljima, koji će s tvrtkom sklopiti ugovor o obradi osobnih podataka, odnosno ugovor ili neki drugi obvezujući dokument istog sadržaja (u daljnjem tekstu „Ugovor o obradi“ - kod nas GDPR?). Ovu vrstu podataka ćemo proslijediti vanjskim obrađivačima ili ih učiniti dostupnima samo u mjeri potrebnoj za određenu svrhu. Ove podatke vanjski izvršitelj obrade ne smije koristiti ni u koje druge svrhe, uz ispunjavanje barem svih standarda obrade osobnih podataka predviđenih važećim zakonodavstvom. Vanjski izvršitelji ugovorom se obvezuju prema tvrtki na poštivanje povjerljivosti Vaših osobnih podataka.

Na temelju objašnjenog zahtjeva, tvrtka prosljeđuje osobne podatke i nadležnim državnim tijelima koja za to imaju zakonsku osnovu. Organizator će se na primjer odazvati na poziv suda, tijela kaznenog progona i drugih državnih tijela, među kojima mogu biti i državna tijela druge države članice Europske unije.


7.) Razdoblje pohrane osobnih podataka

Razdoblje čuvanja podataka određuje se prema kategoriji pojedinačnih podataka. Podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni ili dalje obrađivani, odnosno do isteka zastare ispunjenja obveze ili zakonskog roka čuvanja. 

Podaci o naplati i vezani kontakt podaci o pojedincima mogu se čuvati u svrhu ispunjenja ugovornih obveza do potpunog plaćanja usluge ili najkasnije do isteka roka zastare u odnosu na pojedino potraživanje, koji može trajati od jedne do pet godina po zakonu. Računi se čuvaju 10 godina nakon isteka godine na koju se račun odnosi sukladno zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost.


Ostale podatke koje smo pribavili temeljem Vaše privole čuvamo za vrijeme trajanja poslovnog odnosa i 2 godine nakon raskida, osim ako zakonom nije propisan dulji rok čuvanja. Ako pojedinac koji je dao privolu za obradu osobnih podataka nije s nama u poslovnom odnosu, njegova privola vrijedi 2 godine od dana davanja ili do opoziva.


Nakon isteka roka čuvanja podaci se brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimiziraju, osim ako za pojedinu vrstu podataka zakonom nije drugačije određeno.


8.) Prava pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka

Jamčimo ostvarivanje Vaših prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja. Odgovorit ćemo na Vaš zahtjev u roku od mjesec dana od primitka Vašeg zahtjeva. U slučaju složenosti i velikog broja zahtjeva, rok se može produžiti za najviše dva dodatna mjeseca. Ako produljimo rok, obavijestit ćemo vas o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, zajedno s razlozima kašnjenja.


Zahtjevi u vezi s ostvarivanjem Vaših prava primaju se na e-mail adresu info@digitalnium.hr.

Kada podnesete zahtjev elektroničkim putem, podatke ćemo vam dostaviti elektroničkim putem kad god je to moguće, osim ako ne zatražite drugačije. 

Kada postoji opravdana sumnja u identitet pojedinca koji podnosi zahtjev u vezi s nekim od njegovih prava, možemo zatražiti dostavu dodatnih podataka koji su nužni za potvrdu identiteta pojedinca na kojeg se osobni podaci odnose.

Ako su zahtjevi ispitanika neutemeljeni ili pretjerani, posebice zato što se ponavljaju, organizator može:

-    naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacije ili poruke ili poduzimanja tražene radnje, ili

-    odbiti postupiti po zahtjevu.


Omogućena su sljedeća prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka:


 • (i) pravo na pristup podacima
 • (ii) pravo na ispravak
 • (iii) pravo na brisanje ("zastara")
 • (iv) pravo na ograničenje obrade
 • (v) pravo na prijenos podataka
 • (vi) pravo na prigovor


Uvijek imate pravo znati obrađuju li se osobni podaci u vezi s vama i, ako je tako, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama:


 • svrha obrade,
 • vrste osobnih podataka koji se obrađuju,
 • korisnika ili kategorija korisnika kojima su ili će biti otkriveni osobni podaci,
 • predviđeno razdoblje čuvanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterije za određivanje tog razdoblja,
 • postojanje prava zahtijevanja od voditelja obrade ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade Vaših osobnih podataka, odnosno postojanje prava na - prigovor na takvu obradu,
 • pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu,
 • ako se osobni podaci ne prikupljaju od vas, sve dostupne informacije o njihovom izvoru.(i) Pravo na pristup podatcima

Uvijek imate pravo znati obrađuju li se osobni podatci koji se odnose na vas i ako je to slučaj, imate pravo pristupiti osobnim podatcima i sljedećim informacijama: 

 • svrhe obrade
 • vrste osobnih podataka koji se obrađuju
 • korisnici ili kategorije korisnika kojima su osobni podatci otkriveni ili će biti otkriveni 
 • predviđeno razdoblje pohrane osobnih podataka ili, ako to nije moguće, mjerila koja se primjenjuju za utvrđivanje navedenog razdoblja
 • ostvarenje prava na zahtjev ispravka ili brisanja osobnih podataka ili ograničavanja obrade vaših osobnih podataka ili ostvarenje prava na prigovor takvoj obradi od nadzornika
 • pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu
 • ako osobni podatci nisu prikupljeni od vas, sve dostupne informacije u vezi s njihovim izvorom.


(ii) pravo na ispravak


Imate pravo na ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na Vas bez nepotrebnog odgađanja te, uzimajući u obzir svrhe obrade, pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući i dostavu dopunske izjave.


(iii) pravo na brisanje ("zastara")


Imate pravo na brisanje Vaših osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja kada postoji jedan od sljedećih razloga:


 • kada osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni,
 • kada opozovete privolu na temelju koje se obrada vrši, a ne postoji druga pravna osnova za obradu,
 • kada se protivite obradi podataka, a ne postoje prevladavajući pravni temelji za njihovu obradu,
 • kada su osobni podaci obrađeni nezakonito,
 • kada je osobne podatke potrebno izbrisati radi ispunjenja pravne obveze u skladu s pravom EU ili hrvatskim pravnim poretkom.


(iv) pravo na ograničenje obrade


Imate pravo ishoditi da ograničimo obradu Vaših osobnih podataka u jednom od sljedećih slučajeva:


 • kada osporavate točnost podataka, odnosno za razdoblje koje nam omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka,
 • obrada je nezakonita te se protivite brisanju osobnih podataka i umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe,
 • više ne trebamo vaše osobne podatke za potrebe obrade, ali su Vam potrebni za postavljanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva,
 • ako ste se usprotivili obradi na temelju legitimnih poslovnih interesa, dok se ne potvrdi da naši legitimni razlozi imaju prednost nad vašim razlozima.


Kada je obrada Vaših osobnih podataka ograničena u skladu s prethodnim stavkom, takvi osobni podaci, uz iznimku njihove pohrane, obrađuju se samo uz Vašu privolu ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe.


Dužni smo Vas obavijestiti prije ukidanja ograničenja obrade Vaših osobnih podataka.


(v) pravo na prenosivost podataka


Imate pravo primiti svoje osobne podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu te pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane tvrtke u kojoj se obrada temelji na vašem pristanku a obrada se provodi automatiziranim sredstvima. Na vaš zahtjev, kada je to tehnički izvedivo, osobni podaci mogu se izravno prenijeti drugom voditelju obrade.


(vi) pravo na prigovor


Kada obrađujemo vaše podatke na temelju legitimnog interesa u marketinške svrhe, u bilo kojem trenutku možete prigovoriti takvoj obradi.

Prestat ćemo obrađivati vaše osobne podatke osim ako ne pokažemo uvjerljive razloge za obradu koji nadjačavaju vaše interese, prava i slobode ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.


9.) Pravo na podnošenje žalbe u vezi s obradom osobnih podataka

Sve prigovore u vezi s obradom Vaših osobnih podataka možete poslati na e-mail adresu info@digitalnium.hr.


U slučaju da o Vašem zahtjevu ne odlučimo u zakonskom roku ili Vaš zahtjev odbijemo, imate mogućnost podnijeti žalbu Povjerenici za informiranje.


Također imate pravo podnijeti pritužbu izravno Povjereniku za informiranje ako smatrate da se obradom Vaših osobnih podataka krše hrvatski propisi ili propisi EU na području zaštite osobnih podataka.


Ako ste ostvarili pravo na pristup podacima i nakon primitka rješenja smatrate da osobni podaci koje ste dobili nisu osobni podaci koje ste tražili ili da niste dobili sve tražene osobne podatke, možete podnijeti obrazloženi prigovor Povjerenik za informiranje prije podnošenja pritužbe poduzeću u roku od 15 dana. O vašem prigovoru kao novom zahtjevu moramo odlučiti u roku od pet radnih dana.10.) Završne odredbe 

Za sve što nije regulirano ovom Politikom privatnosti, primjenjuje se važeće zakonodavstvo.


Organizatori zadržavaju pravo izmjene ovih Pravila privatnosti. O promjeni ćemo vas obavijestiti objavom na službenim stranicama Digitalizacija poslovnih procesa i B2B prodaje  30 dana prije stupanja na snagu.


Ako imate pitanja o Politici privatnosti ili o podacima koje čuvamo o Vama, pišite nam na e-mail adresu info@digitalnium.hr.


11.) Stupanje na snagu Pravilnika o privatnosti

Ova Pravila o privatnosti objavljena su na web stranici Digitalizacija poslovnih procesa i B2B prodaje i stupaju na snagu 6. rujna 2023.Natrag na vrh